مشخصات فردی و زندگینامه
نام:غلامرضا
نام خانوادگی:مصباحی مقدم
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، اقتصاد

زندگی نامه

. مشخصات فردی

. نام خانوادگیمصباحی مقدم  . نام: غلامرضا   . تاریخ تولد: 1330

. سابقه تحصيلی:

. کارشناسی‌ارشد /

. عنوان:

. دکتری /

. عنوان:رساله موجز فی احیاء الموات

. تاریخ دفاع: 1374

. جروات درسی:

. اقتصاد عمومی، درس اقتصاد جنبی حوزه علمی قم

. مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامی، درس اقتصاد(موضوعات انتخابی) در تربیت مدرس

. مقالات:

. تئوری ارزش کار، نورعلم شهریور تا آذر 63

. عدالت اجتماعي در بعد اقتصادی، نور علم مهر 67 تا خرداد 69

. بررسي اختلاف مواضع موجود در اقتصاد اسلامی، نور علم آذر و دی 70

. جنبه های فقهی پول، فصلنامه پژوهشی13/14  

. تصنیف، تالیف، تدوین، ترجمه:

. بررسي سيستمهاي اقتصادی، ترجمه، 1362

. پرسشهای یک دانش آموز، تالیف، 1361

. درآْمدي بر اقتصاد اسلامی،تحقيقی، 1363

. مباني اقتصاد اسلامی، تحقيقی، 1370

. تلخيص و تکميل مباني اقتصاداسلامی، تلخيص و تالیف، 1377

. محاضرات في الاقتصاد الاسلامی، تالیف، 1375

. شرکت در کنگره ها و همايشها و مجامع علمی ، عضویت در هیئت رئیسه یا هیئت داوری کنفرانس‌ها:

. مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی اول، 1367، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ارائه مقاله ، داوری

. مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی دوم، 1369مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ارائه مقاله ، داوری

. سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، 1367، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس، ارائه مقاله و عضویت در هیات علمی همایش

. تعيين قلمرو بخش خصوصی، دولتي و تعاني در نظام جمهوري اسلامی، 1369، تهران، دانشگاه تهران، ارائه مقاله

. سمينار بانکداري اسلامی،1371، تهران، مرکز آموزش بانکداری،ارائه مقاله

. کنفرانس ECO, 1365 ، تهران دانشگاه  الزهراء ، ارائه مقاله 

. کنفرانس جمعیت و کنترل آن، 1371، اصفهان، دانشگاه اصفهان ، ارائه مقاله

. کنگره  امام خميني(ره)و انديشه حکومت اسلامی، 1378، قم، دانشگاه مفید، ارائه مقاله

. همایش اسلام و توسعه، 1375، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، ارائه مقاله، عضو هیات علمی همایش

. شرکت فعال در انتشار مجلات علمی:

. مقالات و بررسیها، 1375 - 1377، مدیر مسوول

. قبات، 1376 ادامه دارد، عضو هیات تحریریه

. فصلنامه پژوهشی، 1380، ادامه دارد، سردبیر

. سوابق خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور:

. اقتصاد اسلامی،موسسه در راه حق

. معارف اسلامی، دانشگاه تهران -دانشکده علوم

. اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)- دانشکده اقتصاد

. مبانی علم اقتصاد، مرکز آموزش عالي مربي عقيدتي سياسی

. سمينار اقتصاد اسلامی،دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

. موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامی، تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

.  سمينار اقتصاد اسلامی، تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

. اقتصاد اسلامی1 و 2، تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی

. اقتصاد اسلامی، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب

. سمينار اقتصاد اسلامی و موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع) - دانشکده اقتصاد

. اقتصاد عمومی، آموزش عالی دفتر تبلیغات (باقر العلوم)

. اقتصاد اسلامی، موسسه آموزشی - پژوهشي امام خمينی

. فقه (آیات الاحکام)، دانشگاه تهران - دانشکده الهیات

. فقه (فقه الاقتصاد)، دانشگاه تهران - دانشکده الهیات

. پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی :

. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، 1373

. سنوات مدیریت:

. رياست نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي،1373 - 1375

. رياست دانشکده الهیات دانشگاه تهران،1375 - 1377

. معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، 1378 ادامه دارد

. مدیریت گروه اقتصادی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، 1361 - 1373

. قائم مقام دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371 - 1373

. شرکت در کمیته‌ها و شوراهاي دانشگاهی:

. عضويت در شوراي عالي برنامه ريزی، 1375 - 1380

. عضويت در شوراي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، 1375 - 1378

. عضویت در شورای دانشگاه تهران، 1375 - 1377  

. عضویت در شورای بررسی متون علوم انسانی در دانشگاهها، 1375 ادامه دارد

. عضویت در شورای دانشگاه امام صادق (ع)، 1378 ادامه دارد

. عضویت در هیات مرکزی گزینش استاد، 1376 ادامه دارد

. ریاست شورای پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 1378 ادامه دارد

. ریاست کمیته برنامه ریزی علمی دانشگاه امام صادق (ع)، 1379 ادامه دارد

. عضویت در گروه اقتصاد سمت، 1365 - 1376

. مشخصات سخنرانيهاي علمی:

زمينه هاي تحقيق در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

نگاهی به بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، مرکز عالی بانکداری ایران

. رساله های کارشناسی ارشد و دکتری که راهنمایی یا مشاوره نموده اند:

. حقوق مهجورین ، 1376، دانشگاه تهران - الهیات

. توزیع در آمد در اسلام، 1371، تربیت مدرس

. مبانی فقهی احتکار، 1369، دانشگاه امام صادق(ع)

. مالکیت ابزار و تولید و سهم آن، 1375، تربیت مدرس

. جایگاه عدالت در نظام اقتصادی اسلام، 1376، تربیت مدرس

. مبانی فقهی بیمه، 1379، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسی ابعاد انسانی در نظام اقتصادی اسلام، 1372، دانشگاه امام صادق(ع)

. نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامی، 1373، تربیت مدرس

. مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلامی، 1373، مسسه آموزشی - پژوهشي امام خمينی

. مقایسه نقش مالیات تورمی و زکات، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. معیار مالیت مورد معامله در فقه امامیه و...، 1381، دانشگاه امام صادق(ع)

. رشوه در فقه شيعه با بررسي تطبيقی، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. وضع حقوقی اطفال طبیعی در حقوق ایران و اسلام، 1379، دانشگاه امام صادق(ع)

. بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان، 1370، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسي نقش بهره در نظام بانکداري اسلام و سرمايه داری، 1374، تربیت مدرس

. وقف و آثار اقتصادی اجتماعی آن، 1366، تربیت مدرس

. تبیین جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران، 1372،  دانشگاه امام صادق(ع)

. کاهش ارزش پول از دیدگاه اقتصاد و فقه ، 1376، تربیت مدرس

. بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده در سیستم بانکداری بدون ربا، 1374، دانشگاه علامه طباطبایی

. ماهيت و ويژگیهاي پول ( اسکناس و مسکوک)وراهبردهاي فقهي واقتصادي آن، 1376،  دانشگاه علامه طباطبایی

. نگرشی بر تئوری ارزش ، 1365، دانشگاه تهران- اقتصاد

. بررسي مسائل اقتصادي عمده دولتهاي اوليه اسلامی، 1366، تربیت مدرس

. بررسی سیستم بانکداری اسلامی و نقش پول در آن با توجه به ماهیت پول، 1369، دانشگاه امام صادق(ع)

. تحقيقی پيرامون فقر اقتصادي از ديدگاه اسلام، 1370، دانشگاه امام صادق(ع)

. روش تحليل پديده هاي اقتصادی، 1370، دانشگاه تهران - اقتصاد

. سیاستهای مالی در اسلام، 70 - 1370، تربیت مدرس

. تحليلي پيرامون مباني و مفاهيم الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي در نظام اقتصاد اسلامی، 1371، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسی بانکداری بدون ربا در کشور اردن، 1379، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی

. شرايط قاضي به ويژه نقد و بررسي شرط ذکوات در قضاي اسلامی، 1378، دانشگاه تهران - الهیات

. تعیین ظرفیت بالقوه زکات در ایران، 1377، تربیت مدرس

. امکان سنجی طراحی اختیار معامله (option ) در بازار سرمایه ایران، 1376، دانشگاه امام صادق(ع)

. ضمان ناشی از تعدی امناء در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر، 1379، دانشگاه امام صادق(ع)

. آثار و احکام رهن در فقه امامیه و اهل سنت ، 1380، دانشگاه امام صادق(ع)

. بررسی مفهوم کار در سنت و مدرنیته، 1381، دانشگاه امام صادق(ع)