بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران
67 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1383 - شماره 15 (30 صفحه - از 99 تا 128)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیت‌های گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگی‌خاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیش‌تر فعالیت‌ها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیلة بانک به سهولت انجام می‌گیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته ‌باشد. در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتاب‌های مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستی‌های آن را باز می‌گوییم. واژگان کلیدی: بانکداری بدون ربا، آموزش تخصصی، کتاب‌های پول و بانکداری ، واحدهای درسی پولیـبانکی.