سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه امام صادق 
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات تهران 
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
مدیر گروه اقتصاد 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق 
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس شواری اسلامی 
نماینده دور هفتم 
 
 
اجرائی 
همکاری 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
عضویت 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جامعه روحانیت مبارز 
عضو و سخنگوی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس 
عضویت 
 
 
اجرائی 
تدریس 
موسسه در راه حق 
مدرس 
1364/07/01 
1373/03/31 
----- 
تدریس 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 
مدرس 
1364/07/01 
1373/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
1364/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1370/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
مدرس 
1375/07/01 
1377/03/29 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1365/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
-----